Privacy en gegevensbescherming

Rechten en plichten

De privacywetgeving is ingrijpend aan het veranderen. Het doel is om de privacy van personen nog beter te beschermen. In 2018 gaat in alle Europese landen een nieuwe Europese privacywet gelden. Per 25 mei geldt dan ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR genoemd (General Data Protection Regulation). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

 

Wat betekent dit voor de dienstverlening naar cliënten?

Organisaties krijgen onder de nieuwe wet meer plichten. Bijvoorbeeld om binnen een maand te reageren op verzoeken van mensen die hun rechten willen uitoefenen. Ook moet wij u als nieuwe of bestaande cliënt duidelijk informeren over wat wij met uw persoonsgegevens doen, bijvoorbeeld via een heldere online privacyverklaring.

De nieuwe privacywet stelt ook eisen aan gegevensbescherming zodat onbevoegden hier geen toegang toe kunnen hebben en digitale bestanden niet onbedoeld verloren kunnen gaan. Op de achtergrond zijn dan ook de nodige ICT maatregelen genomen om de bescherming van de digitaal opgeslagen gegevens zo goed als mogelijk te beschermen. Gegevens die niet digitaal opgeslagen worden zullen achter slot en grendel opgeborgen worden.

 

Voor cliënten betekent het dat zij met de AVG de volgende rechten hebben:

Het recht op vergetelheid. Je hebt het recht online ‘vergeten’ te worden. Dit is een nieuwe regel.

– Recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht je persoonsgegevens over te dragen. Ook deze regel is nieuw.

– Recht op inzage. Dit is het recht persoonsgegevens in te zien (niet mijn werkaantekeningen)

Recht op rectificatie. Dit is het recht je persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen.

– Recht op beperking van de verwerking. Je hebt het recht mij te vragen het gebruik van je persoonsgegevens te beperken.

– Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Niet van toepassing omdat ik geen besluiten over mijn cliënten neem.

Recht op bezwaar. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, bijvoorbeeld bij direct marketing.

 

Voor meer informatie en uitleg zie www.privacywet.nl of www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Om aanspraak te maken op één of meer van bovenstaande rechten, kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld bij het onderwerp op welk recht u aanspraak wilt maken en bij het berichten veld graag de toelichting vermelden.

Neem contact op via e-mail naar info@gerriereijersenvanbuuren.nl.

 

Met deze veranderingen c.q. aanscherpingen van de werkwijze nemen wij zo goed als mogelijk onze verantwoordelijkheid om zuiverder en zorgvuldiger om te gaan met privacy gevoelige gegevens van personen die het vertrouwen in ons stellen door bij Gerrie Reijersen van Buuren in (Leer)therapie, supervisie of  training te gaan.